Nieuw! Maak kennis met MyDailyLifestyle's PMO Direct en de 'healthy selfie'!Bekijk het filmpje!

Privacyreglement MyDailyLifestyle (Lifestyle Interactive B.V) 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de MyDailyLifestyle internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 
1. Toelichting op het Reglement

MyDailyLifestyle mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft MyDailyLifestyle de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door MyDailyLifestyle worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

MyDailyLifestyle vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft MyDailyLifestyle in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens MyDailyLifestyle expliciet om uw toestemming moet vragen.

 2. De persoonsgegevens die MyDailyLifestyle gebruikt en het doel van het gebruik

MyDailyLifestyle verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van MyDailyLifestyle, een werknemer van MyDailyLifestyle bent, zich aanmeldt voor diensten van MyDailyLifestyle of via het contactformulier contact met ons opneemt. MyDailyLifestyle verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en in sommige gevallen, uw pasfoto, BSN-nummer en/of gegevens over uw gezondheidssituatie. De gegevens over uw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer we niet zonder deze gegevens de dienstverlening kunnen leveren. Voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens wordt toestemming aan u gevraagd. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 •  de overeenkomst die klanten met MyDailyLifestyle sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies

MyDailyLifestyle houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om fouten (bugs) op te sporen.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst om ingelogd te blijven en om te weten bij welke organisatie u hoort.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

MyDailyLifestyle verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de MyDailyLifestyle-organisatie, tenzij: 

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een dienst die u heeft gevraagd van MyDailyLifestyle ;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven;.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn 

 • MyDailyLifestyle verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor MyDailyLifestyle worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door MyDailyLifestyle beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor MyDailyLifestyle om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor MyDailyLifestyle hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan MyDailyLifestyle verstrekte persoonsgegevens;
 • MyDailyLifestyle heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of verdere diensten te kunnen leveren. MyDailyLifestyle hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur/contact met u, waarna de gegevens geanonimiseerd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal MyDailyLifestyle zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 5. Uw rechten als betrokkene 

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van MyDailyLifestyle.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met MyDailyLifestyle opnemen en probeert MyDailyLifestyle er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal MyDailyLifestyle ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van MyDailyLifestyle.

Privacyreglement MyDailyLifestyle versie maart 2023

 

 

 

MyDailyLifestyle is ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 certificering betekent dat wij een kwaliteits­management­systeem (QMS) hebben om een hoge klanttevredenheid te leveren en bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Kleine aanpassingen, groot verschil