Nieuw! Maak kennis met MyDailyLifestyle's PMO Direct en de healthy selfie!Bekijk het filmpje!

Algemene voorwaarden MyDailyLifestyle

Artikel 1: Algemeen

Lifestyle Interactive B.V. (MyDailyLifestyle, verder: Bedrijf), Bisonspoor 3002 B706/B707, 3605 LT in Maarssen, KvK geregistreerd onder nummer 30 22 20 02, biedt bedrijfsmatig een informatieve website, online tools, programma’s en coaching Diensten (verder: Diensten) aan op het gebied van een gezonde levensstijl. De Diensten worden in persoon, telefonisch en/of via internet geleverd en kunnen bestaan uit het aanbieden van informatie, advies, tools, forums en andere inhoud.

Opdrachtgever (verder: Opdrachtgever) is de partij met wie een overeenkomst tot levering van een of meer Diensten door het Bedrijf is aangegaan.

Artikel 2: De Overeenkomst

Op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Bedrijf een aanbod tot overeenkomst gedaan (verder: de Overeenkomst). De door Opdrachtgever getekende Overeenkomst, of de schriftelijke, digitale of mondelinge aanvaarding daarvan, bepalen de overeengekomen te leveren Diensten. Aanvaarding van de Overeenkomst betekent tevens de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Wijziging van de Overeenkomst wordt geacht een nieuwe Overeenkomst in te houden. De Algemene Voorwaarden blijven voor zowel de oude als nieuwe Overeenkomst onverkort van kracht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en Overeenkomst van het Bedrijf. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk na expliciete en schriftelijke bevestiging daarvan.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

In rekening te brengen kosten worden bepaald in de Overeenkomst en zijn exclusief BTW.

Terugkerende kosten (zoals licenties voor software, ondersteuning en onderhoud) worden maandelijks of per kwartaal (afhankelijk van de Diensten) bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Lidmaatschapskosten beginnen te lopen met de maand van inschrijving en gestopt bij stopzetting van het lidmaatschap. Kosten worden altijd voor een gehele maand in rekening gebracht, ongeacht de datum van inschrijving of stopzetting. Kosten worden maandelijks of per kwartaal geïncasseerd. Voor Overeenkomsten langer dan een jaar kan Bedrijf een inflatiecorrectie ter hoogte van de betreffende cijfers van het CBS toepassen.

Kosten worden binnen 2 weken na de start van het programma gefactureerd, voor het gehele programma voor alle deelnemers. Daarbij geldt dat 50% wordt gefactureerd bij de start van het project (de ondertekening van de Overeenkomst) en de resterende 50% na levering van de Diensten.

Betaling geschiedt middels automatische incasso (verplicht voor bepaalde Diensten) of middels overschrijving. Voor betaling middels overschrijving is de betalingstermijn 14 dagen, lopend vanaf de dag van ontvangst van de factuur. Vragen betreffende de factuur dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk bij het Bedrijf worden ingediend. Facturen worden in beginsel alleen via e-mail verstuurd. Op verzoek kunnen facturen via de post verstuurd worden.

Artikel 4: Opzegging, verlenging, annulering en uitstel

De Overeenkomst kan voor bepaalde en voor onbepaalde tijd worden gesloten. 

Tussentijdse opzegging is mogelijk in de volgende situaties:

  1. door beide partijen met wederzijds goedvinden;
  2. door Opdrachtgever wanneer Bedrijf niet of onvolledig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en na ingebrekestelling door Opdrachtgever;
  3. door Bedrijf en Opdrachtgever in geval van faillissement, surseance van betaling, ontbinding of liquidatie van de rechtspersoon.

Tenzij in de overeenkomst expliciet anders is overeengekomen wordt een overeenkomst voor bepaalde tijd na afloop telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van twee jaar, tenzij de Opdrachtgever tenminste 60 dagen voor de einddatum schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen beëindigen.

De Overeenkomst bepaalt onder welke voorwaarden de leveringsdatum geannuleerd of gewijzigd kan worden. Als de Overeenkomst daarover niets bepaalt geldt het volgende. Bij opzegging of wijziging meer dan zeven (7) dagen maar minder dan een maand voor de overeengekomen startdatum wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij opzegging of wijziging zeven (7) dagen of minder voor de overeengekomen startdatum wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Artikel 5: Gedragsregels en gebruik van het platform

Opdrachtgever verklaart zich te onthouden van het volgende gedurende het gebruik van de Diensten:

  • lastigvallen, stalken of anderszins storen van een andere gebruiker;

  • versturen, posten, uploaden, distribueren, indienen of anderszins beschikbaar maken van inhoud die onwaar, lasterlijk, obsceen, pornografisch, aanstootgevend, ondegelijk, bedreigend is;

  • versturen, posten, uploaden, distribueren, indienen of anderszins beschikbaar maken van virussen of programma’s van soortgelijke aard;

  • versturen, posten, uploaden, distribueren, indienen of anderszins beschikbaar maken van inhoud die strafbaar is of waar enige vorm van patent, copyright, bedrijfsgeheim of enige andere vorm van intellectuele eigendom van een derde op rust;

  • het schenden van de rechten van derden, zoals het recht op privacy;

  • versturen, posten, uploaden, distribueren, indienen of anderszins beschikbaar maken van advertenties, spam, kettingbrieven en piramideschema’s of het aanbieden van enige producten of Diensten;

  • elke andere schending van de wet.

Het platform is “cloud-based”. Opdrachtgever kan de hulp van Bedrijf inroepen indien inloggen niet lukt of problemen veroorzaakt. Indien de problemen veroorzaakt worden door de software van de Opdrachtgever dient deze zelf voor een oplossing zorg te dragen.

Artikel 6: Eigendom van inhoud

Alle inhoud gebruikt voor de verlening van de Diensten, waaronder onder meer artikelen, opinies, andere vormen van tekst, handleidingen, foto’s, illustraties, video- en audiofragmenten, en tevens inclusief de handelsmerken, logo’s, domeinnamen en enig ander materiaal dat auteursrechtelijk beschermt is of kan worden (tevens inclusief broncode) en/of enige andere vorm van intellectueel eigendom, waaronder IP-adressen (verder: de Inhoud) zijn exclusief eigendom van Bedrijf of geautoriseerde derde partijen en worden beschermt tegen ongeautoriseerd gebruikt, kopiëren en gedeeltelijke publicatie door het auteursrecht, handelsrecht, portretrecht en andere nationale en internationale wetgeving.

Materiaal dat beschikbaar is gesteld door Opdrachtgever blijft eigendom van Opdrachtgever.

Opdrachtgever aanvaardt bij deze bovengenoemde intellectuele eigendom en zal zich onthouden van het schenden van de genoemde handelsmerken, geregistreerd danwel ongeregistreerd, de genoemde ontwerpen, advertentieplatforms of enige andere vorm van intellectuele eigendom van Bedrijf dat beschikbaar wordt gesteld aan Opdrachtgever, alle tezamen hierna te noemen “Intellectuele Eigendom”.

Artikel 7: Beperking van aansprakelijkheid

Bedrijf is geen medische organisatie. De Diensten zijn bedoeld voor het verbeteren van de levensstijl zoals door middel van een gezonde voeding en betere fitheid. Door Bedrijf gegeven informatie en adviezen dienen niet te worden aangezien voor medisch advies of diagnose, noch als vervanging daarvan of vervanging van professioneel medisch advies of behandeling door een geregistreerd arts of andere specialist. Bedrijf kan tevens niet garanderen dat het gewenste gewicht en/of fitness doelstellingen bereikt worden door middel van het gebruik van de Diensten. Gebruik van de Diensten geschiedt geheel op eigen risico.

Bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, noch voor eventueel gederfde inkomsten of andere economische schade die voortvloeit uit het gebruik (of juist niet gebruiken) van de Diensten; noch voor schade die voortvloeit uit fouten, vergissingen, incomplete informatie, verlies van bestanden, defecten of enige onderbreking van de Dienstenverlening. Het is daarbij niet van belang of deze het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, communicatieonderbrekingen, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot de database, programma’s of Diensten. Bedrijf geeft geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten die behaald worden door het gebruik van de Diensten. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van culpabel misbruik of grove onvoorzichtigheid, of voor zover dat bij wettelijk voorschrift bepaald is.

Niettegenstaande het bovenstaande, zal een te betalen schadevergoeding ten gunste van Opdrachtgever nimmer meer bedragen dan de som van de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen en eventuele redelijke proceskosten.

Bedrijf geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, correctheid, gangbaarheid of adequaatheid van de gegeven informatie, feiten, meningen, citaten of aanbevelingen middels de Diensten. Verwijzingen naar enig product, proces, publicatie of Diensten of enige derde partij door middel van handelsmerk, domeinnaam, logo, producent of op enige andere wijze dient niet te worden opgevat als een aanbeveling door Bedrijf. Meningen van gebruikers van de Diensten zijn niet noodzakelijkerwijs die van Bedrijf. De informatie en onderdelen van de website(s) zijn samengesteld uit een verscheidenheid van bronnen, zijn alleen voor informatiedoeleinden en kunnen op enig moment zonder aankondiging veranderd worden.

Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade aan de computer van Opdrachtgever die voortvloeit uit een veiligheidslek, noch voortvloeiend uit een virus of door middel van aanpassingen, ongeautoriseerde wijzigingen, fraude, technische fouten, onderbreking van de Dienstenverlening of verzending of enig ander, technische of anderszins, gebrek. Opdrachtgever dient zich er tevens van bewust te zijn dat digitale verzending niet altijd veilig is, en Opdrachtgever dient dit te bedenken voordat enige informatie verzonden wordt aan Bedrijf. Bedrijf geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, functionaliteit, geschiktheid of het functioneren van de Diensten. De Diensten kan tijdelijk onbereikbaar zijn door onderhoud aan of een gebrek van de computer.

Artikel 8: Vrijwaring

Bedrijf zal Opdrachtgever vrijwaren van enige wettelijke actie gebaseerd op de stelling dat Diensten ontwikkeld door Bedrijf inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht naar Nederlands recht, onder voorwaarde van Opdrachtgever het Bedrijf schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van die wettelijke actie en het afhandelen van die actie geheel overlaat aan Bedrijf, inclusief het treffen van een eventuele schikking. Met dat doel zal Opdrachtgever aan Bedrijf een volmacht verlenen om in rechte op te treden en zal tevens alle informatie en medewerking verlenen die nodig is ter verdediging tegen die wettelijke actie, zo nodig in naam van Opdrachtgever. Deze vrijwaring geldt niet voor zover de inbreuk betrekking heeft op enige aanpassingen die Opdrachtgever heeft gemaakt, of door derden heeft laten maken, in de software of het materiaal.

Enige andere of verdere aansprakelijkheid of verplichting tot vrijwaring door Bedrijf met betrekking tot inbreuken op intellectuele eigendom van derden wordt uitgesloten, inclusief aansprakelijkheid of verplichting tot vrijwaring van Bedrijf voor enige inbreuk ten gevolge van het gebruik van de Diensten door middel van niet door het Bedrijf geleverde software of hardware, of voor gebruik dat niet overeenkomt met de doelen waarvoor de Diensten ontwikkeld of bedoelt zijn.

Artikel 9: Klachtenafhandeling

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend door de opdrachtgever bij onze klantenservice via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Klachten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst bevestigd en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, afgehandeld. Indien de opdrachtgever niet tevreden is met de afhandeling, kan deze een beroep doen op externe bemiddeling. Alle klachten worden geregistreerd met informatie over de klacht, de afhandeling ervan, en eventuele genomen maatregelen ter verbetering van onze dienstverlening.

Artikel 10: Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst door Nederlands recht en toepassing van het verwijzingsrecht wordt uitgesloten. Partijen komen overeen dat enig geschil uitsluitend aan de rechtbank Amsterdam, Nederland kan worden voorgelegd. Als door een competente rechtbank enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing wordt verklaard, zal deze bepaling zo veel mogelijk worden uitgelegd in het licht van de intentie van Bedrijf.

Artikel 11: Geen afstand van recht

Het niet uitdrukkelijk eisen van naleving van deze Algemene Voorwaarden of enige bepaling daarvan weerhoudt partijen er niet van die naleving in de toekomst toch te eisen, noch zal dit gebrek aan naleving kunnen worden uitgelegd als een nietigverklaring van deze Algemene voorwaarden of enige bepaling daarvan.

Artikel 12: Gedeeltelijke toepasbaarheid

Ingeval enige bepaling, clausule, zin, frase of woord in deze Algemene Voorwaarden, of de toepassing daarvan in voorkomende gevallen, buiten toepassing wordt verklaard, blijven de Algemene Voorwaarden verder onverkort van toepassing en zal deze verklaring geen gevolgen hebben voor enige andere bepaling, clausule, zin, frase of woord in deze Algemene Voorwaarden. 

MyDailyLifestyle is ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 certificering betekent dat wij een kwaliteits­management­systeem (QMS) hebben om een hoge klanttevredenheid te leveren en bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Kleine aanpassingen, groot verschil