Nieuw voor 2024! Ga naar de vitaliteitskalender voor het voorjaar en plan jouw evenement!Ga naar de kalender

Deelnemersvoorwaarden MyDailyLifestyle

Artikel 1 Diensten

Lifestyle Interactive B.V. (de "Vennootschap"), Bisonspoor 3002 B706/B707, 3605 LT Maarssen, KvK-nr. 30 22 20 02, houdt zich bezig met het leveren van informatieve websites, online tools, programma's, persoonlijke coaching en advies (de "Diensten") over een gezonde levensstijl.

De Diensten worden geleverd via het internet, face to face en/of telefonish. Internet diensten worden geleverd via webgebaseerde sites en kunnen bestaan uit informatie, tools, forums en andere inhoud.

U stemt ermee in dat uw deelname aan de Diensten op voorwaarde is van uw volledige acceptatie van de bepalingen in deze Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Diensten accepteert u alle bepalingen van deze overeenkomst (inclusief de Privacy Policy).

Wij behouden ons het recht voor om, uitsluitend naar onze keuze, deze Voorwaarden aan te passen of anderszins te wijzigen, en u stemt ermee in dat u gebonden bent aan dergelijke aanpassingen of wijzigingen. Wanneer u het gebruik van de Diensten voortzet na één of meer wijzigingen aan deze Voorwaarden impliceert dit dat u deze wijziging(en) onherroepelijk accepteert. Het is daarom verstandig om deze Voorwaarden regelmatig te bekijken. Opmerking: deze clausule is niet van toepassing bij een wijziging van de contributies voor zover die op u betrekking hebben (zie artikel 4). Van wijizigingen in de contributies die u betreffen wordt u vooraf op de hoogte gesteld en kunt u ervoor kiezen om het gebruik van de diensten op te zeggen.

Als u zich registreert dient u aan te geven of u gezondheidsproblemen hebt die relevant kunnen zijn bij het gebruik van de Diensten. Wanneer zich een relevante verandering in uw conditie voordoet gedurende de looptijd van de Diensten dient u ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. U dient ons naar waarheid, zorgvuldig en naar beste weten te informeren in dit opzicht. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om uw registratie als lid te weigeren of te beëindigen.

Artikel 2 Levering van Diensten

De Dienst begint wanneer u op onze website komt, hetzij als bezoeker hetzij door registratie als lid van de site. Wanneer u zich registreert voor een bepaald programma begint de Dienst op een door de Vennootschap bepaalde datum, en na ontvangst van de programmavergoeding.

Artikel 3 Lidmaatschap en registratie

Voor toegang tot bepaalde Diensten kan registratie verplicht zijn, of kunt u op andere wijze gevraagd worden om informatie te verstrekken om deel te nemen aan bepaalde features of om toegang te krijgen tot bepaalde content. De regels van de Vennootschap die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens staan in haar Privacyreglement. De beslissing om deze gegevens te verstrekken is geheel vrijwillig en optioneel; indien u er echter voor kiest om deze gegevens niet te verstrekken, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde content of niet kunt deelnemen aan bepaalde features van de Diensten. Wanneer u gegevens verstrekt aan de Vennootschap stemt u ermee in dat u uitsluitend ware, juiste, actuele en volledige gegevens verstrekt.

Wanneer u zich registreert voor een Dienst stemt u ermee in om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op u te nemen voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden, ook wanneer anderen gebruik maken van uw account met of zonder uw toestemming of medeweten, in de periode voorafgaand aan het moment waarop u ons informeert over eventueel onbevoegd gebruik, en stemt u ermee in dat u uw lidmaatschap of rechten als lid niet zult verkopen of overdragen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord, en voor het beperken van toegang tot uw computer zodat anderen niet geheel of gedeeltelijk toegang hebben tot het deel van de Diensten dat beschermd is door een wachtwoord door uw naam te gebruiken. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om uitsluitend naar haar keuze het lidmaatschap van een persoon te beëindigen en/of die persoon toegang tot de Diensten te weigeren om welke reden ook of zonder reden.

Artikel 4 Vergoeding

Er zijn kosten wanneer u zich registreert voor een specifiek programma.

Registratie voor een programma wordt bevestigd na ontvangst van volledige betaling of als uw werkgever betaalt, dan na bevestiging van uw werkgever. Indien u ervoor kiest om niet door te gaan met het programma worden er geen terugbetalingen gedaan.

De programmavergoeding geeft u het recht om Diensten in een bepaald programma  te gebruiken. De programma's zijn gebaseerd op een redelijk en billijk gebruik van de Diensten door leden.

Diensten die vallen onder dieetadvisering, uitgevoerd door een diëtist en met een verwijsbrief van een arts, komen mogelijk in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Dieetadvisering wordt vanuit de basisverzekering vergoed tot maximaal 3 uur per kalenderjaar (inclusief indirecte tijd). Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar meer uren vergoed vanuit een aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. N.B. Dieetadvisering valt onder het wettelijk verplicht eigen risico.

Artikel 5 Verhindering bij afspraken       

Als u verhinderd bent voor een afspraak (face to face of telefonisch), dient u de afspraak minimaal 2 werkdagen (48 uren) van te voren te annuleren of te verzetten. Wanneer u de afspraak niet of niet tijdig heeft geannuleerd of verzet, dan kan de voor u geplande tijd in rekening worden gebracht bij u of uw werkgever.

Artikel 6 Gedragsregels

U stemt ermee in dat u bij gebruik van de Diensten geen van de volgende gedragingen zult laten zien:

  • Intimideren, stalken of anderszins misbruik maken van een andere gebruiker;
  • Content die vals, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, aanstootgevend, onfatsoenlijk, intimiderend of bedreigend is verzenden, plaatsen, versturen, uploaden, verspreiden, indienen of anderszins beschikbaar maken;
  • Virussen of andere besmettende of verwoestende features verzenden, plaatsen, versturen, uploaden, verspreiden, indienen of anderszins beschikbaar maken;
  • Het verzenden, plaatsen, versturen, uploaden, verspreiden, indienen of anderszins beschikbaar maken van content die in strijd met de wet is of die inbreuk maakt op of een wederrechtelijke toe-eigening inhoudt van een octrooi, merk, identiteitsrecht, bedrijfsgeheim, publiciteitsrecht, privacyrecht, auteursrecht of andere intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van een derde;
  • Inbreuk maken op de rechten van anderen, zoals het recht op privacy of publiciteit; of
  • Het verzenden, plaatsen, versturen, uploaden, verspreiden, indienen of anderszins beschikbaar maken door middel van de Diensten van persoonlijke reclame, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of het te koop aanbieden van producten of diensten; of
  • Anderszins handelen in strijd met de toepasselijke wetgeving.

Artikel 7 Naleving en opschorting/beëindiging van Diensten

De Vennootschap kan de Diensten beëindigen in geval u ernstig tekortschiet in de nakoming van deze Voorwaarden. Bij beëindiging van de Diensten is geen terugbetaling of compensatie verschuldigd.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Diensten of enig deel daarvan te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving aan u of aan derden. Wanneer u geregistreerd bent en betaald hebt voor een betaald programma zal het ongebruikte deel van dat programma aan u terugbetaald worden.

Wanneer u zich geregistreerd hebt voor een bepaald programma en, uitsluitend naar de mening van de Vennootschap, het redelijk gebruik van de Diensten te buiten gaat, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om verdere uitvoering van de Diensten op te schorten.

Artikel 8 Eigendom van Content

U stemt ermee in dat alle content die gebruikt wordt bij het leveren van de Diensten, en die artikelen, meningen, andere tekst, directories, handleidingen, foto's, illustraties, beelden, video- en audioclips en reclamemateriaal kan omvatten, evenals de merken, beeldmerken, domeinnamen, handelsnamen, dienstmerken en ieder materiaal waarop auteursrecht van toepassing kan zijn (inclusief broncode en objectcode) en/of een andere vorm van intellectueel eigendom (tezamen te noemen het "Materiaal") het exclusieve eigendom van de Vennootschap of andere bevoegde derden is, en door auteursrecht, merkenrecht, reclamerecht en andere wetten en internationale verdragen beschermd wordt tegen onbevoegd gebruik, nabootsing en verspreiding.

U erkent en verbindt zich bij deze om geen inbreuk te zullen maken op merken, geregistreerd of niet, noch op handelsnamen, auteursrechten, modellen, reclameformules of andere intellectuele eigendomsrechten die de Vennootschap toebehoren en die aan u ter beschikking worden gesteld (hierna te noemen de "Intellectuele Eigendomsrechten").

U verbindt zich ertoe om alle Materiaal uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en uitsluitend op de wijze als uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

Artikel 9 Afwijzing van garantie; Beperking van aansprakelijkheid

De Vennootschap is geen medische organisatie. Diensten van de Vennootschap hebben tot doel het verbeteren van uw levensstijl door gezond eten en een betere conditie. De informatie en adviezen die de Vennootschap geeft kunnen niet worden beschouwd als medische adviezen of diagnoses, noch als een vervanging voor medisch advies of behandeling door een arts of andere specialist. De Vennootschap kan ook niet garanderen dat u uw doelen voor uw gewicht en/of conditie zult bereiken door gebruik van onze Diensten. Het gebruik van de Diensten van de Vennootschap is volledig voor uw eigen risico. 

De Vennootschap is niet aansprakelijk jegens u voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, kosten en vorderingen van welke aard ook (waaronder winstderving en gemiste besparingen), die het gevolg zijn van uw nalaten om juiste en/of volledige gegevens te verstrekken over uw gezondheid, zoals vereist volgens artikel 1. De Vennootschap geeft geen enkele garantie over de te behalen resultaten van het gebruik van de Diensten. De hier bepaalde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid of wanneer deze door bepalingen van bindend recht zijn uitgesloten.

Verwijzing naar enig product, proces, publicatie of dienst van een derde door handelsnaam, domeinnaam, merk, dienstmerk, beeldmerk, fabrikant of anderszins vormt noch impliceert de goedkeuring of aanbeveling daarvan door de Vennootschap. De meningen en zienswijzen van gebruikers van de Diensten hoeven niet overeen te stemmen met die van de Vennootschap. De informatie en features die deze Website bevat zijn samengesteld uit een veelheid van bronnen, zijn uitsluitend voor informatieve doelen en kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Op het internet kunnen inbreuken op veiligheid voorkomen. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de computer van een gebruiker die het gevolg is van een dergelijke inbreuk op veiligheid of van een virus, bug, geknoei, onbevoegd ingrijpen, fraude, fouten, nalaten, onderbreking, weglatingen, defect, vertraging in werking of verzending, lijnstoring van de computer of andere technische of andere storing. U dient tevens te beseffen dat inzendingen via het internet wellicht niet veilig zijn, en dit overwegen alvorens u de Vennootschap informatie stuurt. De Vennootschap geeft geen enkele garantie voor wat betreft de geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van de Diensten. De Diensten kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn door onderhoud of storing van computerapparatuur.

Artikel 10 Vrijwaring

De Vennootschap vrijwaart u tegen elke gerechtelijke procedure op grond van de beschuldiging dat door de Vennootschap ontwikkelde Diensten op zichzelf inbreukmakend zijn op enig in Nederland geldig intellectueel of industrieel eigendomsrecht, op voorwaarde dat u de Vennootschap zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stelt van het bestaan en de inhoud van die procedure, en de behandeling van de zaak volledig aan de Vennootschap overlaat, inclusief het aangaan van schikkingen. Voor dat doel geeft u de Vennootschap elke volmacht, informatie en medewerking die noodzakelijk is om zich te verweren in een dergelijke procedure, indien nodig namens u. Deze verplichting tot vrijwaring houdt op te bestaan indien en voor zover de inbreuk betrekking heeft op eventuele wijzigingen die u hebt aangebracht in de software, apparatuur of materiaal of die u door derden daarin hebt laten aanbrengen.

Alle andere of verdere aansprakelijkheid of verplichting tot vrijwaring van de Vennootschap met betrekking tot inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden wordt hierbij uitgesloten, inclusief de aansprakelijkheid en verplichting tot vrijwaring van de Vennootschap voor inbreuken veroorzaakt door de Diensten indien deze gebruikt worden in een niet door de Vennootschap aangepaste vorm, terwijl zij in verbinding staan met objecten of software die niet door de Vennootschap zijn geleverd of verstrekt, of op een andere wijze die niet overeenstemt met die waarvoor de Diensten ontwikkeld of bedoeld zijn.

Artikel 11 Beleid voor linken

Wanneer u linkt naar deze Website verlangen wij van u dat u deze richtlijnen volgt. De link naar deze Website mag geen schade toebrengen of afbreuk doen aan de goodwill die in verband gebracht wordt met namen en/of intellectuele eigendom van de Vennootschap, en de link mag ook niet de verkeerde indruk wekken dat uw website en/of organisatie gesponsord of ondersteund wordt door, gelieerd is aan en/of in verband staat met de Vennootschap. U mag deze Website niet "framen" of zijn intellectuele eigendom of Materiaal op een andere wijze veranderen. U mag niet linken naar de Website vanaf een site die onwettig, beledigend, onfatsoenlijk of obsceen is, die oproept tot geweld of onwettige daden, die racistische uitingen bevat, die smadelijk, lasterlijk, aanstootgevend of opruiend is of die anderszins onbehoorlijk wordt geoordeeld door de Vennootschap naar haar uitsluitend oordeel. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om naar haar uitsluitend oordeel een link met een website te beëindigen om welke reden dan ook of zonder reden, inclusief maar niet beperkt tot een website die de Vennootschap onbehoorlijk of onverenigbaar of tegengesteld acht aan de Diensten en/of deze Voorwaarden.

De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud of uitvoering van enig deel van het internet, inclusief andere websites, waarnaar de Diensten gelinkt kunnen zijn of waarvandaan de Diensten kunnen worden bezocht. Gebruikers worden verzocht om de Vennootschap te informeren over alle fouten of onbehoorlijk materiaal dat zij vinden op Websites waarnaar de Diensten (eventueel) worden gelinkt.

Artikel 12 Toepasselijk recht; rechtsbevoegdheid

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing zonder toepassing van regels van conflictenrecht. Voor elk geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden dient u zich uitsluitend te onderwerpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland. Wanneer enige bepaling in deze Voorwaarden door een bevoegde rechter als niet-afdwingbaar mocht worden beoordeeld zal die bepaling zodanig worden aangepast dat de bedoeling van de Vennootschap het dichtst benaderd wordt.

Artikel 13 Geen afstand

Het niet aandringen op strikte uitvoering van een convenant of verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden door een der partijen zal niet worden beschouwd als een afstand doen door die partij van het recht om strikte uitvoering daarvan te eisen in de toekomst, noch zal dit worden uitgelegd als een ontkenning van deze Voorwaarden of een bepaling daarvan.

Artikel 14 Gevolgen van niet-afdwingbaarheid

In geval een bepaling, artikel, zin, frase of woord in deze Voorwaarden of de toepassing daarvan in welke omstandigheden ook als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld, zal die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten, en blijft de toepassing van die bepaling, artikel, zin, frase of woord in alle andere omstandigheden bestaan.

Artikel 15: Klachtenafhandeling

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij onze klantenservice via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Klachten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst bevestigd en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, afgehandeld. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling, kunt u een beroep doen op externe bemiddeling. Alle klachten worden geregistreerd met informatie over de klacht, de afhandeling ervan, en eventuele genomen maatregelen ter verbetering van onze dienstverlening.

Artikel 16 Meer informatie

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over onze Diensten of deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MyDailyLifestyle is ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 certificering betekent dat wij een kwaliteits­management­systeem (QMS) hebben om een hoge klanttevredenheid te leveren en bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Kleine aanpassingen, groot verschil